Reference od klientů: Nemovitost s věcným břemenem na dožití lze prodat

Reference od klientů: Nemovitost s věcným břemenem na dožití lze prodatMnozí vlastníci chtějí předat starosti o nemovitost svým dětem či vnoučatům, ale mají strach, že s předáním práv k nemovitosti je jejich příbuzní donutí k vystěhování. Tuto situaci může vyřešit zřízení věcného břemena, tzv. služebnosti bytu v dané nemovitosti. Jako téměř každý právní vztah, i tento může vzniknout na základě smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou, která bude v nemovitosti i nadále bydlet. Věcné břemeno se zapíše na katastr nemovitostí a zaniká nejpozději smrtí toho, v jehož prospěch bylo zřízeno.

Trvalé věcné břemeno k nemovitosti nemůžete odstranit

Věcná břemena se podle občanského zákoníku dělí do dvou kategorií, a to na služebnosti a reálná břemena. Pokud si přeje vlastník nemovitosti dům či byt na někoho převést, ale stále se v něm chystá do své smrti bydlet, zřídí tzv. služebnost bytu. Tento institut mu dovoluje bezúplatně užívat určené části nemovitosti.

I v případě bydlení, které plyne z věcného břemena, se platí veškeré služby a energie

Nicméně to neznamená, že tam jedinec bude žít zadarmo. Samozřejmostí musí být zaplacení nákladů na služby a energie, které svou činností spotřebovává. Člověk bydlící na základě věcného břemene by se měl také podílet na běžných opravách celé nemovitosti a nést poměrnou část nákladů na údržbu. Avšak i pro něj z toho mohou plynout jisté výhody, jelikož součástí využívání služebnosti bytu je i příslušenství nemovitosti, ke které obvykle patří také zahrada, chodba či terasa. K těmto částem domu musí mít osoba užívající služebnost také přístup.

Nemovitosti, na které vázne trvalé břemeno, se obvykle prodávají jen stěží

Jelikož se jedná o právo, které zaniká buď společnou dohodou nebo smrtí toho, v jehož prospěch se služebnost zřizuje, představuje tato skutečnost významné ztížení prodeje. Kupce většinou představuje cizí osoba, která chce v nemovitosti začít nový život. V některých případech může být soužití dvou či více osob, které se navzájem vůbec neznají, velkou překážkou. Stejný problém měl i pan Blažek, který požádal o radu zkušené realitní makléře ze společnosti PATREAL. „Ano, lze prodat, tato skutečnost však zásadním způsobem snižuje hodnotu nemovitosti,“ uvedla Markéta Otová, která má s prodejem takovýchto nemovitostí zkušenosti.

V případě zřizování věcného břemena se poraďte s odborníky

Trvalá služebnost bytu může velmi výrazně ovlivnit hodnotu nemovitosti. Zřízení služebnosti bytu by tedy mělo být promýšleným krokem. Nejčastěji se zřizuje přímo při darovací smlouvě, ale můžete jej také vytvořit pořízením pro případ smrti. Například majitel nemovitosti může zřídit takové právo pro svou družku, která v nemovitosti může po jeho smrti dožít. Nemovitost bude formálně patřit dědicům zemřelého majitele, avšak družka zesnulého bude mít konkrétně vyhrazený prostor, který se do katastru nemovitostí zapíše jako věcné břemeno v její prospěch. Realitní makléři společnosti PATREAL obvykle radí s prodejem vyčkat, či hledat jiné možnosti zhodnocení nemovitosti. Nicméně prodej takto zatížené nemovitosti není nemožný. Věcné břemeno totiž představuje vztah mezi nemovitostí a osobou, pro kterou bylo břemeno zřízeno.