Jak se vyhnout exekuci a nedobrovolné dražbě nemovitostí ?

Jak se vyhnout exekuci a nedobrovolné dražbě nemovitostí ?Někdy člověku dluhy přerostou přes hlavu dřív, než se naděje. Česko v posledních letech trápí dluhová past a v exekuci se ocitlo již více než 800 000 obyvatel. Jak se tedy nejlépe vyhnout exekuci a nedobrovolné dražbě nemovitosti?

Více než 160 tisíc lidí má deset a více exekucí. Mohou to být malé částky, které rychle narůstají díky úrokům a poplatkům exekučního řízení. Zpočátku to mohou být pouze obstavené účty. Ovšem pokud prostředky nestačí, mohou exekutoři přistoupit k exekuci majetku, včetně nemovitosti. Exekutor ale dlužníka neinformuje předem. Ten je až poslední, který informaci dostane. A pak již nemůže s nemovitostí bez vědomí exekutora nakládat. I kdyby ji chtěl třeba prodat, aby uspokojil své věřitele.

Co je to vůbec exekuce

Je to státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který jsou stanovena jasná pravidla. Na samotném počátku je vždy nesplacený dluh, který se věřitel rozhodne vymáhat exekucí. Aby tak mohl učinit, musí mít v ruce tzv. exekuční titul – to jsou podklady, které potvrzují, že existuje nesplacený dluh a má na jeho vymáhání nárok. Pokud má exekuční titul a podá k soudu exekuční návrh, rozhodne soud o nařízení exekuce a pověří exekutora provedením rozhodnutí. Tím to všechno začíná. Proces však ještě lze zvrátit i v případě exekučního nařízení prodeje nemovitosti.

Pravidlo první – nestrkat hlavu do písku a komunikovat

Toto pravidlo je třeba mít na paměti hned na počátku, když dluh nejste schopni pravidelně splácet. Pokud dlužník s věřitelem přestane komunikovat, třeba jen proto, že neví, jak situaci řešit, je na cestě k exekuci.

Spolupracovat je třeba i s exekutorem. Ten má povinnost dlužníka o svém pověření a nařízení exekuce do 15 dnů vyrozumět a vyzvat ho k dobrovolné úhradě dluhu nebo splnění jiné povinnosti ve lhůtě dalších 30 dnů. Mezi tím však exekutor dohledává majetek dlužníka, který by bylo možné exekučně postihnout. Obesílá banky, zjišťuje u zaměstnavatele příjmy dlužníka a jeho majetek, včetně evidence v katastru nemovitostí. Ovšem od té doby, co exekutor dlužníka vyrozumí, již nelze – s výjimkou uspokojování základních životních potřeb – nakládat s majetkem. Tedy ani prodat nemovitost.

Jak může exekutor postupovat

Samozřejmě záleží na výši dluhu. Pokud jde o dluh například 20 000 Kč, nesmí zastavit nemovitost. Měl by nejprve využít jiné zákonem stanovené a přiměřené způsoby, jako je čerpání dlužné částky z bankovního účtu dlužníka, srážky z platu, splátkový kalendář nebo zabavení movitých věcí, jako je například automobil a podobně. Avšak když jsou dluhy tak vysoké, že je nelze těmito způsoby uspokojit, přistoupí exekutor na prodej nemovitosti.

Prodej nemovitosti exekutorem

V případě dražby nemovitosti exekutorem se jedná o tzv. nedobrovolnou dražbu. Soudní exekutor určí znalce, který provede ocenění nemovitosti a vypracuje znalecký posudek. Na jeho základě vydá soudní exekutor usnesení, v němž stanoví cenu nemovitosti, po nabytí právní moci usnesení vydá dražební vyhlášku a následně provede dražbu nemovitosti. V takové dražbě se však málokdy prodá nemovitost za cenu, kterou skutečně na trhu má. Exekutor v dražební vyhlášce určuje výši nejnižšího podání. Tím se rozumí taková nabídka dražitele, která představuje minimum, za které je předmět dražby možné vydražit. Pro nemovitosti je výše nejnižšího podání stanovena na dvě třetiny ceny určené znalcem. Pokud se však nemovitost při první dražbě nevydraží, při opětovné dražbě je to již jen polovina ceny, a to je podstatně méně, než by se dalo získat prodejem na realitním trhu.

Jak tedy uchránit nemovitost od exekuce

Výhodnější je prodat nemovitost dříve, než se k dluhům dostane exekutor. Pokud se dlužník včas rozhodne sám nemovitost prodat za pomoci profesionální realitní kanceláře, může odvrátit celý proces exekuce a splatit své závazky. Přitom má jistotu, že nemovitost se prodá za podstatně vyšší cenu, než by tomu bylo v dražbě. A navíc ušetří sebe i své blízké komplikacím plynoucím z jednání s exekutory, obstavenými účty a mnoha dalšími nepříjemnostmi.

V případě předlužení je prostě prodej nemovitosti jednou z nejvýhodnějších cest, jak lze nejen splatit své dluhy, ale také často získat rezervu na stěhování a pořízení nového bydlení.

Pokud jste se ocitli v podobně tíživé situaci, neváhejte oslovit pro nezávaznou a bezplatnou konzultaci některého z našich makléřů.