Reference PATREAL: Nabývací titul k nemovitosti může vidět kdokoliv

Reference PATREAL: Nabývací titul k nemovitosti může vidět kdokolivNabývacím titulem se rozumí právní dokument, na základě kterého přešlo vlastnické právo na nového majitele. Nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, ve které je uvedená kupní cena i informace o prodávajícím a kupujícím. Nabývací titul se ukládá na katastru nemovitostí a zpětně si jej může kdokoliv vyžádat. Pomocí něj se evidují změny vlastnictví nemovitostí a udržují se správné hranice. V případě, že by se později vyskytla nějaká chyba, musí se v nabývacím titulu ověřit, komu právo skutečně svědčilo. Nabývací titul je závazným dokumentem pro všechny subjekty.

Nabývacím titulem je nejčastěji kupní smlouva

Bez písemné kupní smlouvy si dnes podle zákona platně nemovitost neopatříte. I v případě, že vám soused chce prodat kousek zahrady, který stejně nepoužívá, musíte mezi sebou sepsat písemnou smlouvu. Nejde o to, aby práva a povinnosti byla mezi stranami přesně definována, ale spíše o zájem katastru nemovitostí zhodnotit všechny náležitosti prodeje. Nejdůležitějším rysem nabývacího titulu k nemovitosti by mělo být přesné definování konkrétní nemovitosti. Čím přesněji svůj pozemek či budovu ve smlouvě vymezíte, tím existuje větší šance, že katastr nemovitostí změnu vlastnictví zapíše.

Nabývací titul, který není úplný, Katastrální úřad odmítne a vyzve k opravě

Mezi nejčastější chyby v žádostech o vklad vlastnického nebo jiného práva představuje neúplná definice nemovitosti. U pozemků se musí uvést tzv. číslo parcelní či číslo parcelní stavby a katastrální území. Všechny tyto údaje jsou dostupné v online vyhledávači katastru nemovitostí. Vyhledávat zde můžete pomocí parcelních čísel nebo i podle adresy místa nemovitosti. Problémy však začínají v případě, že se prodává nemovitost, která je špatně v katastru zakreslená, její hranice jsou neurčité nebo se hranice v mapě liší od skutečného užívání. Před manipulací s vlastnickým právem k takové nemovitosti bývá vhodné sjednat s geodety zaměření pozemku, při kterém bude vyhotoven geometrický plán včetně hranic. Tento plánek připojte ke kupní smlouvě, abyste předešli případným problémům.

Kupní či darovací smlouva nebo závěť: to vše jsou nabývací tituly k nemovitosti

Kromě kupní smlouvy existují i další typy nabývacích titulů k nemovitosti. Zjednodušeně lze říci, že je to jakákoliv listina, která prokazuje změnu, vznik nebo zánik vlastnického práva. Dalším běžným titulem v pořadí bývá darovací smlouva, která ukotvuje bezúplatný převod nemovitosti. Jindy se nemovitosti převádějí až po smrti jejich původního majitele. Zde tedy přichází v úvahu závěť, rozhodnutí notáře o dědictví nebo dědická smlouva. V případě, že se vyskytnou spory o vlastnictví, může být nabývacím titulem i rozhodnutí soudu. Dle makléřů ze společnosti PATREAL se v každém případě musí nabývací titul vložit do katastru nemovitostí, aby byla zajištěna materiální publicita celého veřejného rejstříku.