Reference PATREAL: Lze umořit platbu nájmu kaucí?

Reference PATREAL: Lze umořit platbu nájmu kaucí?V nájemních vztazích se většinou vyžaduje složení jistoty neboli kauce, která slouží pronajímateli jako záruka toho, že se nájemce bude chovat k nemovitosti tak, jako by byla jeho vlastní. Peníze z kauce se tedy mohou použít na pokrytí škod, které v bytě nebo domě nájemce způsobí, nebo na nedoplatky za služby a energie. Nicméně kauci nesmí pronajímatel použít na další dluhy nájemce, které se neváží k nájmu.

Vratná kauce na byt může dosahovat maximální výše třínásobku nájmu

Běžnou praxí při uzavírání nájemní smlouvy je sjednání výše kauce, kterou si pronajímatel ponechává pro jistotu, aby nájemník nezůstal pronajímateli dlužen. Výše kauce může dosahovat maximální hodnoty tří nájmů. Pokud ze smlouvy není jasné, kolik nájemné přesně činí (například jsou v celkové částce započítány i služby), vyčíslí se maximální výše kauce jako třínásobek z nájemného obvyklého v dané oblasti. Dříve se po pronajímateli požadovalo, aby pro kauce zřídil speciální účet, ale nový občanský zákoník podobné pravidlo nezavedl. Nicméně stále mohou nájemci požadovat po pronajímateli úroky, které plynou z uložení kauce. Jelikož jistota představuje často nemalou sumu, i úroky, které k ní přirůstají, může při skončení nájmu potěšit.

Kauce na byt se může použít jen a pouze na splacení dluhů spojených s nájmem

K vypořádání kauce dochází při skončení nájmu, a tudíž si nemůže nájemce jednostranně kdykoliv říci, že vynechá placení měsíčního nájemného. Z každého nezaplaceného nájemného vyplývají úroky, pronajímatel má sice možnost použít kauci, ale také může dojít k použití kauce na škody způsobené v bytě. Pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodne na způsobu uhrazení dlužných částek, mohou také vzniknout nepříjemné spory, jak potvrzují reference společnosti PATREAL.

Reference PATREAL potvrzují, že po dohodě s pronajímatelem lze kaucí zaplatit nájem

Dohoda obou stran je vždy nejlepším řešením. Pro případ, že se rozhodnete použít kauci na uhrazení posledních nájmů a neočekáváte jiné dluhy, škody v bytě nebo další úhrady vůči pronajímateli, neváhejte jej kontaktovat. Takovéto využití kauce by mělo také být v souladu s nájemní smlouvou, ale není problém smlouvu dodatkem pozměnit. O této dohodě o použití kauce s pronajímatelem sepište písemné potvrzení, zlepšíte si pozici v případném sporu. V každém případě je kauce po skončení nájmu nájemci vyúčtována a její finanční vypořádání by nemělo být delší než třicet dnů ode dne skončení nájmu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.